contact

 Répétitions

Répétitions Répétitions Répétitions Répétitions Répétitions Répétitions Répétitions Répétitions

Répétitions

                   
Del llibre

Extrait du livre

Pla y Montanya

edició del 1888

Plaine et Montagne

publié en 1888

de Carles Bosch de la Trinxeria (1831 - 1897)
 

 

Al Lector

Al comensar aquest tomet dech donar las més expressivas mercés als escriptors y periodistas que han parlat tant favorablement del meu primer llibre "Recorts d'un Excursionista". N'estich agrahidissim. Tot lo be que 'n dihuen m'encoratja á continuar portant ma húmil pedreta al grandiós edifici de nostre renaixement literari.

Lo nou llibre que tinch lo gust d'oferir als amichs catalanistas es un aplech d'estudis, viatges, llegendas, recorts, escursions, una vera miscelánea d'escrits de tota mena hont dominan no obstant los recorts montanyesos.

Lo recomano á la benevolensa del lector; si li agrada, ja pot ben creure que n'estaré tot cofoy.

 

C. Bosch de la Trinxería
La Junquera, 4 Abril 1888

 

*

*    *

Au lecteur

En commençant ce petit ouvrage, je dois exprimer mes remerciements les plus vifs aux écrivains et journalistes qui ont parlé si favorablement de mon premier livre « Souvenirs d’un excursionniste ». Je leur en suis très reconnaissant. Tout le bien qu’ils en ont dit m’encourage à continuer en apportant mon humble petite pierre au grandiose édifice de notre renaissance littéraire.

Le nouveau livre que j’ai le plaisir d’offrir aux amis catalanistes, un recueil d’études, de voyages, de légendes, de souvenirs, d’excursions est une vraie mine de toutes sortes d’écrits, où dominent cependant les souvenirs de la montagne.

Je le recommande à la bienveillance du lecteur. S’il lui plaît, il peut être assuré que j’en serai tout confus.

 

C. Bosch de la Trinxeria
La Jonquera, 4 avril  1888

 

*

*    *

 

 

Lo derrer cornamusayre

 

Era conegut en tota la vall de Comprodon y de Vallespir; la coplas se 'l disputavan. No hi havia casament ni bateig en las masías de la montanya en que no fos llogat pera animar ab son joyós instrument las ballas y corrandas de fadrins y pagesetas.

Se deya Francesch y per diminutiu Xico, Xiquet, Xitu; lo jovent li deya Xitu-bot, sens dubte per lo bot ó cornamusa que feya sa reputació. Un vellet de 70 anys, alt, magre, cara arrugada, cellas fornidas, ull viu, calvo, portant sa barretina al clatell, lo que feya ressortir la lluhentor de sa closca: sempre serio, inmutable, penetrat, absorvit per lo geni musical, per las joyosa armonía de son instrument.

 

Donava gust véurel en un casament, passant tot davant de la comitiva, seguit de la quitxalla, lo bot sota 'l bras, enflocat, ab sas tarotas guarnidas de pinjorellas viroladas, embocat lo canonet, sas galtas infladas... També, al arribar á la masía, cóm corrian las ninas á portarli 'l porró!, puig que bufar tan seguit lo deixava assedegat. Li posavan un brot de fábrega al plech de sa barretina y la núvia li clavava ab una agulla un pomet de flors á la botonera del gech. Qué content al véures rodejat de ninas tan bonicoyas!... Encara que vellet no li faltavan galanteigs pera las més guapas. Se las mirava, rihent, tot rejovenit; sos llabis se juntavan en O com si xuclés lo canonet...

- Ay, si 'm pogués tornar jove!...

- Qué fariau. Xitu?

- Vos clavaria á totas un petó caragolat que se sentiria de lluny...

-Ah! ah! ah!... rihent totas; qué traydoret sou encara!... y seriau capás de ferho? -Vaya si ho faria!...

-Pobre vellet: ensalivava com si tingués 20 anys!

 

Era l'únich cornamusayre que havia quedat en nostras valls montanyesas. La arribada de la locomotora á Ripoll produhí un aconteixement que afectá molt la fí de sos dias.

Los pobles de montanya fóren invadits per coplas del pla ab llurs instruments de coure barrejats ab tenoras, que tocavan per las festas majors. Ja ningú feya cas del bot de 'n Xítu. Lo tenia penjat ab un clau dins sa cambra, ticat dins son estoig de tela de cotó blau, al costat del sarró y de la carbesseta, arrugat, pansit, penjantli sas tarotas mudas, polsosas.

Que n'haguera calgut de buf pera reanimarlo!... Se 'l mirava ab ulls enternits, plens de llágrimas...

-Oh joyós company de ma jovenesa, que t'has fet!... com t'has tornat!... tú que has fet bategar d'alegria lo cor de tantas noyas montanyesas!... ja no s'recordan de tú... ja no 't volen!...

Sa pobre muller, la Catarina, al véurel tan trist, probava en vá de consolarlo...

-No! no! may cap de llurs instruments de coure igualará aquest!... mira aqueixas tarotas... quan esclatan en joyosa armonia ellas solas valen una copla... en Pau lo fluviolayre pensa com jo... lo pitjor que ja no 'm puch guanyar la vida!... jo que per la fira de Camprodon te volia comprar gipó y faldillas de canem y llana!...

 

En Xitu demés d'ésser cornamusayre era teixidor. Vivia á Espinavell; tenia sa casa prop la rectoría.

 

Al ohir lo trich trach de son teler, avans joyós, alegre, acompanyat d'una cansoneta ben refilada, y sentirlo ara monótono, de moviment lent, intermitent, se coneixia que lo teixidor era prés de fonda pena.

 

Un dia en Pau lo fluviolayre, al passar pel carrer, entrá á casa de son amich Xitu. Lo trobá segut al teler, son cap inclinat apoyat sobra sas mans.

-Qué tens, Xitu? perqué estás tan trist?

-Ay! Pauet tu m'ho demanas!... com vols que no estigui trist!... he perdut l'alegría per sempre!... vina, vina...

-s' alsa del teler, lo fa pujar á sa cambra...

-mira com s'ha tornat!... fa temps que ha perdut la veu

-despenja lo bot del clau, lo apreta contra son pit ab carinyo, mirántsel, enternit, los ulls negats de llágrimas, lo palpa, lo regira, redressa sas tarotas, é instintivament se posa lo canonet á la boca... las arrugas se desfán. Lo bot s'infla y de cop esclatá en só agre, estrany com un gemech dolorós... lo tira, desesperat, demunt la taula... lo gemech continua ab veu apagada y 's mor en un singlot planyivol.

En Xitu, la mirada atónita, apretant ab má febrosa lo bras de son amich

-'l veus?... sa agonia es la meva!... 'ls dos nos n'aném d'aquest món emportantnos los recorts del passat!...

Aquell xiulet estrident que se sent á Ripoll ha mort per sempre las costùms de la terra, ha revolucionat nostras valls!... lo cornamusayre d'Espinavell es posat de recó!... pobre bot meu! tu que has sigut lo company de mas glorias... tu que feyas l'admiració de la jovenalla...

¡com t'has tornat!... y duas llágrimas vessaren de sos ulls.

 

-Pero, home, li digué en Pauet, no hi ha motiu per tant desespero. Ja que sabs de solfa aprén un altre instrument de coure, un trombon, puig que ja hi tenim cornetí. Donchs aprén lo trombon.

-Vols dir, Pauet?

-Esta clar; vindrás á la nostra copla y té guanyarás la vida com avans. Ves á Camprodon; en Missot, lo cap de juglars, te lo ensenyará.

 

Tal fet tal dit: al cap de pochs dias en Xitu possehí un trombon ab diners enmatllevats á sos amichs, y comensá á rebre las primeras llissons d'en Missot, que li donava los diumenges, per no perdrer lo travall de la setmana.

 

Los vehins del carrer de la rectoría, fets al trich trach del teler, al sentir, á voltas, á casa del teixidor un bruel estrany, se demanavan lo qué podia ésser.

 

Mossen Bernat, lo senyor rector, turbat en sas meditacions piadosas, enviá sa majordona á can Xitu per saber lo qu'era. Lo trobá butant dins una gran tarota de coure, fen trontollar la casa; los gossos del carrer barrejavan sos údols ab los de l'instrument. Fou tant l'alborot del poble que 'l pobre Xitu tot avergonyit determiná, per no incomodar, continuar sos estudis de trombon en lloch apartat y distant de la població. Se 'n aná en un frondós barranch, prop del mas de la Boixeda.

 

Hem de advertir que en Xitu may se las havia vist tan grossas. De cap manera hi podia entrar; sols treya de son instrument una nota forta, esquerdada, regullosa, com lo bramar d'un badell. De manera que en Joan, del mas de la Boixeda- al sentir aquells bramits, digué al boher

-ves allá, vers lo barranch de la tajosa, hi tens un badell esgarriat; feslo venir.

Al arribar lo boher ab son garrot trobá en Xitu segut sobre un roch, las galtas infladas, afluixant y estirant son llarch instrument, fent retrunyir las cinglera de sos brams desaforats. Mitj espahordit se 'n torná al mas.

-Y donchs, lo badell?

-Ay senyor amo, es pas un badell, es en Xitubot que ben cert s'ha tornat boig; toca una trompa estranya que 'ns fa aixaliar la vacada.

-No vull trompas en mas terras; que se 'n vagi trompetejar á coll Pregón... ja li pots dir de part meva.

 

D'aquell dia ensá se corregué pel poble que 'n Xitu havia girat, que tenia una aranya sota la closca.

Pobre Xitu! era un artista, un virtuose incomprés. Se mirava ab menyspreu sos bárbaros conciutadans que eran insensibles á aquell art súblim que conmou fins las pedras.

Penjá lo trombon ab un clau al costat de la cornamusa; cremá sos papers de solfa y reprengué son teler, qual llensadora corria convulsiva entra la tela, ab lo trich trach monótono de costúm produhit per lo traqueig de sos peus. A voltas sas mans deixavan la llensadora, los brassos estirats, inerts; son esguart fixat á un punt de l'espay, veya un estol d'alegre jovent saltant y ballant al só joyós de sa armoniosa cornamusa, rodejat de bonicas pagesetas que 'l miravan ab amable sonriure... se despertava trissós, inquiet... son front cremava.

 

Un dia que en Pau, lo fluviolayre de Molló, lo vingué á véurer, lo trobá al llit; feya quatre dias que jeya.

-Aprópat, Pauet... escolta... me 'n vaig d'aquest món... quan seré mort portarás la trompa de coure á 'n Missot per lo travall que s'ha prés d'ensenyarme. Portarás una tarota del bot, la més llarga, á l'ermita de St. Pallari; una altra á la de St. Antoni y la més curta la guardarás com á recort meu. Quan á la pell, se la guardará la Catarina que li podrá servir pera posar olis y vins... Se 'l feu portar al llit; probá de xuclar lo canonet, pero ja no tenia forsas; se morí ab lo canonet á la boca y los dits convulsius, crespats, sobre 'ls traus de la tarotas... Pobre Xitu! fou sols quan fou mort que lo jovent de la comarca apreciá lo que havia sigut, que se recordá de la corrandas alegras que tocava ab son joyós instrument. Es la sort dels grans géais, d'ésser incompresos. Paguém un tribut á sa memoria; doném un recort inolvidable al darrer cornamusayre de nostra valls montanyesas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*    *

Le dernier cornemuseux

 

Il était connu de toute la vallée de Comprodon et du Vallespir ; les cobles (orchestres catalans) se le disputaient. Il n’y avait ni mariage ni baptême dans les mas de la montagne, dans lesquels il n’était pas embauché pour animer avec son joyeux instrument les bals et danses des célibataires et des jeunes paysannes.

 Il s’appelait Francesc, et par diminutif Xico, Xiquet et Xitu. Tout jeune on l’appelait Xitou-bot (Xitou « la poche »), sans doute pour la poche de la cornemuse qui faisait sa réputation.
Un vieillot de 70  ans, haut, maigre, le visage ridée, sourcils fournis, l’œil vif, chauve, portant sa barratina sur la nuque ce qui faisait ressortir la brillance de son crâne : toujours sérieux, immuable, pénétré, absorbé par le génie musical et par la joyeuse harmonie de son instrument.

On avait plaisir à le voir à un mariage, prenant la tête du cortège, suivi de la marmaille, la cornemuse sous le bras, gonflée, avec ses bourdons garnis de fanfreluches virevoltantes, le bufador (la pièce dans laquelle on souffle pour remplir la poche de la cornemuse) en bouche et joues enflées… de même, en arrivant au mas, comme les filles courraient pour lui porter le porró (pichet à vin dont on boit à la régalade), car tant souffler le laissait déshydraté. On lui mettait un brin de basilique au pli de sa baratina (bonnet rouge des catalans) et la mariée lui accrochait avec une aiguille un petit bouquet de fleurs à la boutonnière du gilet. Comme il était content de se voir entouré de petites si mignonnes ! Quoique vieillissant, les occasions galantes ne lui manquaient pas auprès des plus jolies. Il se les dévorait du regard en riant tout rajeuni ; ses lèvres s’arrondissaient en « O » comme s’il suçait le bufador
– Aïe, si je pouvais rajeunir !
– Et que feriez vous alors Xitu ?
– Je vous claquerais à toutes un baiser carabiné qu’on entendrait de loin !
– Ha, ha, ha… et toutes riaient - quelle petit coquin vous êtes encore !... et vous seriez capable de le faire ? – Bien sûr que je le ferais !
Pauvre petit vieux : il salivait comme s’il avait 20 ans.

C’était l’unique cornemuseux qui était resté dans nos vallées de la montagne. L’arrivée de la locomotive à Ripoll fut un évènement déterminant pour la fin de sa vie.
Les villages de montagne furent envahis par des cobles de la plaine avec leurs instruments de cuivre mélangés aux ténores, qui jouaient pour les grandes fêtes. Maintenant plus personne ne faisait cas de la cornemuse de Xitu. Il la gardait pendue à un clou dans sa chambre, rangée dans son étui de toile de coton bleu, à côté de sa besace et de sa gourde, plissée, dégonflée, laissant pendouiller ses bourdons muets et pleins de poussière. Il aurait donné tout son souffle pour la ranimer… Il la dévorait du regard avec des yeux éteints, remplis de larmes.
– Oh joyeuse compagne de ma jeunesse, qu’est-ce qu’on t’a fait ?… Qu’es tu devenue ?… Toi, qui as fait battre d’allégresse le cœur de tant de jeunes filles montagnardes… Maintenant elles ne se souviennent plus de toi… Maintenant elles ne te veulent plus !
Sa pauvre femme, Catherine, à le voir aussi triste, essayait en vain de le consoler…
- Non, non, jamais aucun de leurs instruments de cuivre n’égalera celui-là !... Regarde ses bourdons… Quand ils éclatent en une harmonie joyeuse à eux-seuls ils valent tout un orchestre !... Paul, le joueur de flaviol pense comme moi… Le pire, c’est que je ne peux même plus gagner ma vie !... Moi, qui pour la foire de Comprodon voulais t’acheter un jupon et des jupes en chanvre et laine !
 

Mais Xitu, en plus d’être cornemuseux, était aussi tisserand. Il vivait à Espinavell ; il avait sa maison près du presbytère.

Le va-et-vient de son métier à tisser était au paravent joyeux, allègre, accompagné d’une chansonnette bien enlevée et de l’entendre maintenant, monotone, d’un mouvement lent, intermittent, on sentait que le tisserand était au bord du gouffre.

Un jour, Paul, le joueur de flaviol, en passant dans sa rue, entra chez son ami Xitu. Il le trouva assis à son atelier, la tête inclinée entre ses mains
– Qu’est-ce que tu as Xitu ? Pourquoi es-tu si triste ?
 – Ah, mon petit Paul, tu me le demandes ! Comment veux-tu que je ne sois pas triste, j’ai perdu ma joie de vivre pour toujours ! Viens, viens (il quitta l’atelier, et le fit monter à sa chambre).
 - Regarde ce qu’elle est devenue !... Ca fait longtemps qu’elle a perdu la voix.
Il détacha la cornemuse du clou, la pressa contre sa poitrine avec amour en la regardant éploré, les yeux noyés de larmes, la palpa, la tourna et la retourna. Il redressa ses bourdons et instinctivement prit le bufador à la bouche… les plis se défirent. La cornemuse s’enfla et d’un coup éclata un son aigre, étrange comme un gémissement douloureux… Il la jeta, désespéré sur la table… La plainte continua d’une voix éteinte et mourut en un sanglot plaintif.
Xitu, le regard vide, retenant d’une main fiévreuse le bras de son ami
 – Tu la vois ?... Son agonie c’est la mienne !... Tous les deux, nous nous en allons de se monde en emportant les souvenirs du passé !... Ce sifflet strident qu’on entend à Ripoll, a tué pour toujours les coutumes de la terre, il a apporté la révolution dans nos vallées. Le cornemuseux d’Espinavell est mis au rancart… Ma pauvre cornemuse ! Toi, qui as été la compagne de mes gloires… Toi, qui faisais l’admiration des jeunes filles… Comme tu as changé !
Et deux larmes coulèrent de ses yeux.

-  Mais, mon vieux, lui dit « Paulot », il n’y a aucune raison d’être si désespéré. Puisque tu connais le solfège, apprends un autre instrument de cuivre, le trombone. Puisque nous avons déjà un cornet, apprends donc le trombone.
– Que veux-tu dire Paulot ?
 – C’est simple : tu vas venir dans notre coble et tu te gagneras la vie comme avant. Va à Comprodon. Missot, le chef d’orchestre te l’enseignera.

Aussitôt dit, aussitôt fait ; en peu de jours, Xitu possédait un trombone grâce à l’argent emprunté à ses amis et il commençait à suivre les premières leçons de Missot, qui les lui donnait le dimanche, pour ne pas perdre le travail de la semaine.

Les voisins de la rue du presbytère, habitués au va-et-vient du métier à tisser, en entendant continuellement à la maison du tisserand un bruit étrange, se demandaient ce que ça pouvait être.
Père Bernat, le curé, perturbé dans ses méditations pieuses, envoya sa bonne chez Xitu pour savoir ce qui se passait. Elle le trouva soufflant dans un grand hautbois de cuivre, faisant trembler la maison ; les chiens de la rue mêlaient leurs hurlements à ceux de l’instrument. L’émoi du village fut si grand, que le pauvre Xitu, tout honteux, décida, pour ne pas gêner, de continuer à s’entrainer au trombone dans un endroit éloigné, à l’écart des habitants. Il s’en alla dans un ravin boisé, près du mas de Boixeda.

Il faut noter que, Xitu, n’avait jamais autant souffert. Il n’arrivait pas à maitriser son instrument, il n’en sortait qu’une note forte, maladroite, rugueuse comme le mugissement d’un veau. De telle sorte que Jean, du mas de Boixeda, en entendant ces brames, dit au bouvier :
– Va là-bas, vers le ravin. Il doit y avoir un veau égaré, va le chercher !

En arrivant, le bouvier trouva Xitu assis sur un rocher, les joues gonflées, ramenant et étirant son long instrument, faisant résonner les falaises de ses mugissements désespérés. A moitié abasourdi, il s’en retourna au mas.
- Et alors, le veau ?
- Ah, patron, c’est pas un veau, c’est Xitu-bot (Xitu « la poche ») qui est à coup sûr devenu fou ! Il joue d’une trompe étrange, qui va nous faire fuir le troupeau.
– Je ne veux pas de trompe sur mes terres. Qu’il s’en aille trompéter au Col de Pregon… Tu peux d’ores et déjà aller le lui dire de ma part.

Depuis ce jour, la rumeur courut dans le village que Xitu avait perdu la boussole, qu’il avait une araignée au plafond.
Pauvre Xitu ! C’était un artiste, un virtuose incompris. Il regardait avec mépris ses barbares de concitoyens qui étaient insensibles à cet art sublime, capable d’émouvoir jusqu’aux pierres.
Il pendit le trombone à un clou à côté de la cornemuse, il brûla ses partitions et il reprit son métier à tisser, dont la navette courrait convulsivement sur la toile, avec le va-et-vient monotone et habituel produit par le jeu de ses pieds sur les pédales. Maintes fois, ses mains abandonnaient la navette, les bras étirés, inertes, son regard fixé à un point de l’espace voyait une troupe jeune et heureuse sautant et dansant au son joyeux de la cornemuse harmonieuse, entouré de mignonnes petites paysannes qui le regardaient d’un sourire aimable… Il se réveillait alors, perturbé, inquiet… son front brûlait.

Un jour que Paul, le joueur de flaviol de Mollo, vint le revoir, il le trouva au lit. Cela faisait quatre jours qu’il gisait.
-  Approche-toi, mon petit Paul… Ecoute, je quitte ce monde… Quand je serai mort, tu porteras la trompe de cuivre à Missot pour le travail qu’il s’est donné pour me l’enseigner. Tu porteras un bourdon de la cornemuse, le plus long, à l’ermite de Sant Pallari ; un autre bourdon à l’ermitage de Sant Antoni, et le bourdon le plus court, tu le garderas en souvenir de moi. Quant à la peau, Catherine la gardera, parce qu’elle pourra lui servir pour y mettre de l’huile ou du vin…

Il se fit porter la cornemuse au lit, essaya d’emboucher le bufador mais il n’avait plus de force ; il mourut avec le bufador à la bouche et les doigts convulsifs crispés sur les trous du hautbois… Pauvre Xitu, ce fut seulement quand il mourut que la jeunesse de la région pris conscience de ce qu’il avait été, qu’elle se souvint des danses joyeuses qu’il lançait avec son instrument de joie. C’est la destinée des grands génies d’être incompris. En payant un tribut à sa mémoire, gardons un souvenir inoubliable du dernier cornemuseux de nos vallées montagneuses.

 

*

*    *

 

 

 

La copla dels Jaumets

 

 

Los Jaumets eran oneguts de tots los pobles y poblets de la vall de Ribas. La copla dels Jaumets se componia de fluviol ab tamborí, una gralla, una caramella y una cornamusa. Quatre virtuosos prou vellets pero sempre alegres y de hon humor. Sens dubte que eix carácter jovial era influhit per la joyosa harmonía de sos quatre instruments, y sobretot per la costúm d'ésser sempre barrejats ab la jovenalla qual alegría se reflexava en llur carácter.

 

No hi havia festa ni festeta sense la copla dels Jaumets. Quina satisfacció, quin goig ressentian al veurer que per la sola virtut de sos instruments animavan tot aquell estól de pagesos y pagesetas en ayrosas sardanas y joyosas corrandas!

Qué s'han fet?... Qui los ha reemplassat?... Ahont son aquells incomparables instruments? Ja no se 'n parla.

Per la festa major del poble tenian á plassa llur catafal ab garlandas de boix y lo porró entre camas. Quins salts! Quin puntejar los fadrinets! Ab quin ayrós vigor agafavan la balladora per la má y d'un bot se la posavan su l'espatlla, fentli donar voltas en mitj de xisclets y riallas!... Quin espinguet lo fluviol mentres la cornamusa ronca un punt d'orga!

 

L'arribada dels Jaumets en lo poble es senyal d'alegria. Las pagesetas treuhen y respallan llur roba de festa; se clenxinan sonrient á llur mirall. Los fadrins van mudats de drap fí, un clavell á la botonera del jech, un brot de fábrega en lo plech de la barretina.

 

Los Jaumets no van á l'hostal; no n'hi ha en los pobles de montanya, y encara que n'hi hagués de cap manera ho permetrian. Lo fluviol posa á ca 'l batlle, la cornamusa á ca 'l secretarí, la caramella á ca 'l jutge de pau, la gralla á ca 'n Majoral. Se fan un plaher de tenirlos, d'obsequiarlos; los hi donan la millor cambra, y á taula seuhen á la plassa d'honor, entre l'amo y la mestressa. A las tres de la tarde se juntan ab molta importancia, y seguits de la maynada fan la passada. Al ohir la joyosa música, tothom surt á las finestras; per tot caras alegras. Se dirigeixen á plassa ja rublerta de pagesos vinguts de las masías; pujan al catafal, s'assentan ab molta gravedat; lo fluviol fa un refilet seguit de quatre cops repicats sobre 'l tamobrí... Lo fluviolayre es lo millor de la comarca. Encara me semble que 'l veig: alt, magre, la barretina al clatell, sos ulls pestanyejant; quan té lo fluviol als llabis; sa fesomía es inmutable, sols un moviment de cap á cada tam tam del tamborí pera marcar lo compás.

 

Ha sigut pastor y desde rabadá ja tocava un fluviolet de fira que sempre portava al sarró. Mentres lo remat pasturava, ell segut demunt d'un roch al bell cim de la montanya florida, los jorns de primavera, s'ensajava á imitar ab son fluviol los refilets dels aucells. També ara es lo rey dels fluviolayres y fa lluhir la copla dels Jaumets. Son tamborí es petit, aixerit, enjoyat de pinjorellas de flochs virolats; son tam tam sech, estrident domina los demés instruments de la copla.

 

Y lo cornamusayre!... era l'únich; no n'hi havia cap més que l'igualés; petit, grasset, cara riallera; porta l'instrument sul bras, arrugat, ab tres tarotas desiguals que li penjan, guarnidas de borlas blavas y vermellas; semblan las camas d'un animal disforme. S'assenta una cama sobre l'altra, la dolsayna sota 'l bras, ja emboca lo canonet, sembla que xucla un caramelo, lo bot s'infla, las camas s'estiran, ja pren vida... de cop esclata en joyosa armonia; cada tarota que li penja es una gralla de tonalidat diferenta; ella sola es una orquesta... Romp la copla; quinas sardanas, quinas corrandas la fadrinalla!... Sí, ja poden estar orgullosos los Jaumets! son ells que animan eix bell jovent.

 

Pero, qué s'han fet?... Qui los ha reemplassats?... Ahont son aquells incomparables instruments?... Temps ha que no 'ls he sentit á tocar en los pobles de la vall!... Los Jaumets fá anys que no son d'aquest mon. S'emportaren en llur tomba los instruments que feyan ballar nostres ávis, que feyan palpitar lo cor de nostras montanyesas. Aixís van desapareixent com tantas altras las costúms típicas de nostras valls estimadas á mida que hi penetra la civilisació.

 

Del sach dels gemechs ja no se 'n parla; la gralla se sent encara lo dissapte de Pasquas floridas al cantar lo goig dels ous; la caramella encara la toca algun pastor de montanya, tot guardant lo remat... Rescorts de la vida patriarcal de nostres avis que caracterisavan nostra terra catalana... recordemlos... fem que no s'esborren.

 

 

 

 

La coble des Jaumets (Jacquots)

 

Les Jaumets étaient connus de tous les villes et villages de la vallée de Ribes. La Coble des Jaumets se composait d’un flaviol-tambourin, d’une gralla, un caramella (sorte de chalumeau) et d’une cornemuse. Quatre virtuoses, plutôt vieillots, mais toujours heureux et de bonne humeur. Nul doute que ce caractère jovial était influencé par la joyeuse harmonie de leurs quatre instruments et surtout par l’habitude d’être toujours mélangés à la jeunesse, dont la joie se reflétait en eux.

Nulle fête, grande ou petite, sans la coble des Jaumets ! Quelle satisfaction, quel bonheur on ressentait en voyant que par la seule vertu de leurs instruments, ils animaient toute une troupe de paysans et petites paysannes avec des sardanes animées et de joyeuses farandoles.
Qu’en a-t-on fait ? Qui les a remplacés ? Où sont passé ces incomparables instruments ? On n’en parle déjà plus.
Pour la grande fête du village, ils avaient installé leurs fauteuils avec des guirlandes de houx et le porró (sorte de pichet de vin pour boire à la régalade) entre les jambes. Quels sauts ! Quels beaux jeux de jambes des jeunes hommes ! Avec quel vigueur aérienne ils attrapaient la danseuse par la main et, d’un saut, se la posaient sur l’épaule en lui faisant faire des tours au milieu des sifflets et des rires ! Qu’elle était stridente, la petite note du flaviol, pendant que la cornemuse bourdonnait un point d’orgue !

L’arrivée des Jaumets en ville était signal de joie. Les petites paysannes sortaient et revêtaient leurs robes de fête. Elles se maquillaient en minaudant devant leurs miroirs. Les jeunes hommes, habillés de draps fins, un œillet à la boutonnière du gilet et un brin de basilique.

Les Jaumets ne vont pas à l’hôtel : il n’y en a pas dans les villages de montagne, et même s’il y en avait, d’aucune manière on ne le permettrait. Le flaviol s’installait chez le Maire, la cornemuse allait chez le secrétaire de Mairie, la caramella chez le juge de paix, et la gralla chez Majoral. Ils se faisaient un plaisir de les avoir, de leur offrir l’hospitalité ; ils leurs donnaient la meilleure chambre et à table ils s’asseyaient à la place d’honneur, entre le maître de maison et la maîtresse. A trois heures de l’après-midi, ils se rassemblaient solennellement, et, suivis de la marmaille, ils entamaient le défilé. En entendant cette joyeuse musique, tout le monde était à la fenêtre, et partout, des visages heureux. Ils se dirigeaient vers la place déjà bondée de paysans venus de tous les mas. Ils montaient sur l’estrade, s’asseyaient avec beaucoup de gravité ; le flaviol lançait une tirade suivie de quatre coups sur le tambourin… Le flaviolaire était le meilleur de la région. Il me semble encore le voir : haut, maigre, la baratine tombant sur la nuque, ses yeux pétillants ; quand il avait le flaviol aux lèvres, sa physionomie était impassible. Seul un mouvement de tête à chaque tam-tam du tambourin pour marquer la cadence.

Il avait été berger et à cette époque, il jouait d’un petit flaviol de foire qu’il portait toujours dans sa besace. Pendant que le troupeau paissait, lui, assis sur un rocher, sur les cimes de la montagne fleurie, les jours de printemps, il essayait d’imiter avec son flaviol les gazouillis des oiseaux. Aussi, il était maintenant le roi des flaviolaires, et il faisait briller la coble des Jaumets. Son tambourin était petit, vif, embelli de fanfreluches de couleurs vives ; son tam-tam sec, aigu, dominait les autres instruments de la coble.

Et le cornemuseux !... Il était l’unique ! Il n’y avait personne d’autre pour l’égaler. Petit, grassouillet, figure rieuse, il portait l’instrument sous le bras, plissé avec trois bourdons inégaux, pendouillant, garnis de glands bleus et rouges. Ils ressemblaient aux pattes d’un animal difforme. Il s’asseyait, une jambe sur l’autre, le hautbois sous le bras, il embouchait le bufador, avec l’air de mâcher un caramel, le sac se gonflait, les pattes s’étiraient, ça y est, il prenait vie… D’un coup, il éclatait en joyeuse harmonie ; chaque bourdon qui pendait était une gralla de tonalité différente. La cornemuse à elle seule était un orchestre.

La coble attaquait. Quelle sardane ; quelle danse endiablée de ces jeunes hommes ! Oui, ils pouvaient vraiment être orgueilleux, ces Jaumets. C’était eux l’âme de cette belle jeunesse. Mais qu’est-ce qu’on en  a fait ? Où sont ces incomparables instruments ? Ca fait longtemps que je ne les ai plus entendu jouer dans les villages de la vallée. Les Jaumets, ça fait des années qu’ils ne sont plus de ce monde. Ils ont emporté dans leurs tombes les instruments qui faisaient danser nos aïeux, qui faisaient battre le cœur de nos jeunes montagnardes. Ainsi sont en train de disparaître, comme tant d’autres, les coutumes typiques de nos chères vallées, à mesure qu’y pénètre la civilisation.

Du sac des plaintes, on n’en parle plus ; la gralla, on l’entend encore les samedis des pâques fleuries lorsqu’on chante le cantique des œufs ; la caramella, quelques bergers de montagne en jouent encore, tout en gardant le troupeau… Souvenirs de la vie patriarcale de nos ancêtres, qui caractérisaient notre terre catalane… Souvenons-nous en… Faisons en sorte qu’ils ne s’effacent pas.

 

 

Remerciements à Josiane Cabanas pour sa contribution.

 


Els Salanc'aires

17 rue du Dr Schweitzer

66250 St Laurent/Salanque

Siret: 752 615 633 00019

APE: 9001Z

Tél: 04 68 52 21 85

Portable: 06 78 05 15 25

contact@els-salancaires.fr